Latvijas
Ilgtspējīgas
pārvaldības
balva

2023

Ilgtspējīgas pārvaldības balva

Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvas 2023 laureāti

Dažādība un vienlīdzīgas iespējas

Lidl Latvija SIA

Uzņēmums ir apliecinājis rūpes par savu darbinieku labbūtību un iekļaujošu darba vidi, kurā darbinieks ir prioritāte un izaugsme tiek sekmēta dažādos veidos. Uzņēmums veicina taisnīgas darba vides veidošanos, apzinoties, ka šāda pieeja ir atslēga veiksmīgai un ilgtspējīgai uzņēmuma darbībai.

Padomes stratēģiskā iesaiste

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

Padome ir demonstrējusi aktīvu iesaisti uzņēmuma izaugsmē, nosakot ambiciozus un tālredzīgus stratēģiskos mērķus. Uzņēmuma padome ir nodrošinājusi noturīgu un pārdomātu krīzes vadību un pieņemto lēmumu komunikāciju uzņēmumā, kā arī sistemātiski pievērš uzmanību ilgtspējīgas attīstības un korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

Iesaistīto pušu vadības praktiķis

SIA "Rīgas ūdens"

Uzņēmums ir definējis iesaistītās puses un nodrošinājis mērķtiecīgus pasākumus to iesaistē. Neraugoties uz darbības jomas izaicinājumiem, tam ir izdevies būtiski stiprināt attiecības ar iesaistītajām pusēm, nodrošinot labu uzņēmuma reputāciju un veiksmīgu turpmāko izaugsmi.

Atbildīga sadarbība ar partneriem

SIA "Kalve Coffee"

Uzņēmums ir noteicis ilgtspējības mērķus un attīsta tādu sadarbību, kas veido ilgtspējīgas piegādes ķēdes, tādējādi veicinot vides saglabāšanu, sociālo atbildību un ilgtermiņa uzņēmējdarbības noturību. Šī pieeja ne tikai atbilst ētikas un vides principiem, bet arī reaģē uz patērētāju un investoru augošo pieprasījumu pēc ilgtspējīgākas uzņēmējdarbības prakses.

Īpašā balva par izaugsmi ilgtspējīgas pārvaldības jomā

Rīgas Stradiņa universitāte

Sekmējusi attīstību ilgtspējīgas pārvaldības un izaugsmes jautājumos, kā arī ir pilnveidojusi korporatīvo pārvaldību un nodrošinājusi, ka universitātes darbībā tiek ievērotas iepriekš definētās vērtības.

Par balvu

Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvas 2023 pasniegšanas ceremonijā godināsim Latvijas uzņēmumus, kas apliecinājuši savu izcilību balvas nominācijās un diskutēsim par ilgtspējīgu pārvaldību un dažādiem tās aspektiem.

Balvas pasniegšanas mērķis ir stiprināt Latvijas uzņēmumu ilgtspēju un veicināt Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa praktisko ieviešanu Latvijas uzņēmumos, veicinot uzņēmumu darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu, kā arī sniegt publisku pozitīvu novērtējumu uzņēmumiem ar ilgtspējīgu pārvaldības modeli.

Balva 2023.gadā tiks pasniegta 4 nominācijās

Dažādība un vienlīdzīgas iespējas

Padomes stratēģiskā iesaiste

Iesaistīto pušu vadības praktiķis

Atbildīga sadarbība ar partneriem

Iepriekšējo gadu uzvarētāji

Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balva

Latvijas Banka